Loading

8. Obchodní společnosti, kapitálové obchodní společnosti

- kapitálové obchodní společnosti
- akciová společnost
- společnost s ručením omezenýmSPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
- jedná se o společnost s předem určenými vklady většího počtu fyzických a právnických osob
- v obchodní firmě musí být uvedeno: s.r.o. nebo spol. s r.o.

členové:
- mohou ji založit fyzické i právnické osoby
- minimálně 1 osoba sepsáním zakladatelské listiny, která má podobu notářského zápisu
- maximálně 50 osob sepsáním společenské smlouvy

rezervní fond: povinnost tvořit ze zákona

základní kapitál: minimálně 200 000 Kč (je tvořen vklady společníků), minimální vklad jednoho společníka je 20 000 Kč

ručení: společníci ručí do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku, společnost ručí celým svým majetkem

zákaz konkurence: vztahuje se na jednatelé, dozorčí radu

rozdělení zisku: uskutečňuje se podle výše jednotlivých vkladů

stanovy: nemusí vytvářet

orgány s.r.o.:
valná hromada – (nejvyšší orgán), rozhoduje o nejdůležitějších otázkách jako je rozdělení zisku, roční účetní závěrce, úhradě ztráty, jmenuje a odvolává jednatele a členy dozorčí rady,
jednatelé – (statutární orgán), je složen z jednoho a více jednatelů, kteří jednají jménem společnosti,
dozorčí rada – (kontrolní orgán), zřizuje se stanoví-li to smlouva, dohlíží na činnost jednatelů a hospodaření společnosti, není povinný

AKCIOVÁ SPOLEČNOST
- jedná se o společnost, jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií o jmenovité (nominální) hodnotě
- v obchodní firmě musí být uvedeno: a.s. nebo akc. spol.


akcie:
- je obchodovatelný cenný papír, který představuje právo akcionáře podílet se na řízení společnosti a na zisku (dividenda)
- akcie může mít více vlastníků, ale jeden musí být určen jako zástupce
- nominální hodnota akcie je hodnota napsaná na akcii, tržní hodnota je její skutečná hodnota, která je ovlivněna nabídkou a poptávkou na trhu cenných papírů a určuje se pomocí kurzu akcie
- rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou akcie označujeme jako „emisní užil“

členové: minimálně jedna právnická osoba nebo dvě a více právnických či fyzických osob

rezervní fond: povinnost tvořit ze zákona

základní kapitál:
- bez upisování akcií – minimálně 2 mil. Kč (v případě, že a.s. zakládá jedna právnická osoba)
- s upisováním akcií – minimálně 20 mil. Kč (v případě, že a.s. zakládají dvě a více osob), k upisování dochází zápisem do listiny upisovatelů a to na základě výzvy

ručení: společníci za závazky společnosti neručí, společnost ručí celým svým majetkem

zákaz konkurence: vztahuje se na představenstvo, dozorčí radu

stanovy: musí ze zákona vytvářet

orgány a.s.:
valná hromada – (nejvyšší orgán), je tvořen akcionáři, volí a odvolává členy představenstva a dozorčí rady, rozhoduje o zrušení společnosti, rozdělování zisku a snižování či zvyšování základního kapitálu,
představenstvo – (statutární orgán), minimálně musí mít 3 členy, volí se na 5 let, řídí a jednají jménem společnosti, zabezpečují řádné vedení účetnictví,
dozorčí rada – (kontrolní orgán), minimálně musí mít 3 členy, volí se na 5 let, dohlíží na činnost představenstva,
revizoři účtu – není povinný, dohlíží na stav účtu

Žádné komentáře:

Okomentovat