Loading

9. Podnikové činnosti

- stručná charakteristika jednotlivých podnikových činností
- hlavní, zásobovací, investiční, personální, marketingová, odbytová, finanční, management

DRUHY PODNIKATELSKÝCH ČINNOSTÍ
Podnik je uspořádaným útvarem lidí, který má za úkol zhodnotit vložený kapitál. K tomu musí provádět řadu navzájem propojených činností:
- činností, při kterých zajišťuje potřebné výrobní činitele ( zásobování, personální)
- hlavní činnost, pro kterou byl založen
- činnosti zajišťující odbyt výrobků či služeb ( odbyt a marketing )
- společné činnosti financování, řízení a zajišťování informací
Podnik není uzavřený celek, má vztahy ke svému okolí (trhu, obyvatelstvu, státu)

Každý podnik má svůj cíl, kterého chce dosáhnou za určité období, k čemuž využívá podnikové činnosti.
a) hlavní činnost
- je to činnost podniku, pro kterou je podnik zřízen a všechny ostatní činnosti provádí jen proto, aby zabezpečil tuto hlavní činnost
- prostřednictvím hlavní činnosti získává podnik prodejem svých výkonů tržby, které zabezpečují krytí nákladů a tvorbu zisku
- u výrobního podniku je základem výrobní proces (výroba) – je proces, při kterém jsou vytvářeny za spoluúčasti všech výrobních faktorů nové hodnoty (statky, služby)
- výroba by měla splňovat dva základní cíle : 1. kvantitativní – vyrobit konkrétní výrobek v určitém množství, 2. kvalitativní – cílem je produktivita a hospodárnost


b) Zásobovací činnost
- Zásobování je činnost podniku, při niž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích ve stanovené době a ve výhodných cenách. Tyto suroviny a materiál používá pro svou činnost.
- Podnik by si měl vytvářet optimální zásobu, která by mu zajistila plynulý chod podniku,.
- Do zásobovací činnosti patří:
a) zjišťování potřeby materiálu a volba dodavatele
b) jednání s dodavateli, uzavírání kupních smluv
c) zajišťování dodávek, příjem materiálu na sklad, kontrola mat.
d) skladování materiálu a výdej do spotřeby


c) Investiční činnost
- Investování je vynakládání zdrojů za účelem získání užitků, které jsou očekávány v delším časovém období. Investování je samostatná činnost vydělená z financování a charakterizovaná velkou odpovědností a rizikem! Je to zacházení s dlouhodobým kapitálem.
- Plánování investic vychází ze strategického podnikového plánu, které nějakým způsobem zahrnuje hlavní cíle podniku. Plánování investic má i věcnou stránku - druh technického zařízení, stavební činnosti apod.

Druhy investic
- hmotné (fyzické, kapitálové) - rozšiřují výrobní kapacitu podniku
- finanční - nákup cenných papírů, obligací, akcií apod.
- nemateriální(nehmotné) - software, výzkum, know-how

d) Personální činnost
- personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších a velkých podnicích zahrnuje personalistika tyto činnosti:
a) plánování počtu pracovníků
b) zajišťování pracovníků
c) péče o pracovníky a jejich kvalifikační růst
d) tvorba pracovních podmínek a odměňování
- v živnostech a malých podnicích oblast personalistiky zajišťuje sám majitel. Ve větších podnicích jsou zřizovány personální útvary. Plánování personálního obsazení je určeno k včasnému zajištění pracovníků.

e) Marketingová činnost
- je souhrn činností, jimiž se podnik snaží o zvýšení prodeje
- zahrnuje studium trhu a identifikaci přání a potřeb zákazníků
- poznatky z této činnosti jsou přenášeny do tvorby nových výrobků, do obchodní činnosti a do ovlivňování spotřeby
- usiluje o to, aby se ke správnému spotřebiteli dostal správný výrobek za správnou cenu na správném místě, ve správném čase a při vhodné komunikaci
- podnik, který se chce chovat marketingově musí vycházet ze znalosti zákazníka a konkurence
- marketing velice úzce souvisí s odbytem

úkoly marketingu:
a) uspokojit potřeby zákazníka
b) dosažení výhody nad konkurencí
c) maximalizace zisku


f) Odbytová činnosti
- veškeré činnosti související s přesunem hotových výrobků a služeb od výrobce ke spotřebiteli

CESTY PRODEJE = FORMY ODBYTU:
Přímý prodej
a) výrobce – spotřebitel (konečný spotřebitel, výrobce, ...) – je obvyklý u výrobků na zakázku (nábytek na míru, strojní zařízení, ...)
b) výrobce – maloobchod – spotřebitel – je obvyklý u výrobků podléhajících rychlé zkáze (např. mléčné výrobky, maso, uzeniny, zelenina, ...)

Nepřímý prodej
a) výrobce – velkoobchod – maloobchod – spotřebitel – je obvyklý u ostatních výrobků (drogerie, textil, domácí potřeby, potraviny, ...)


g) Finanční činnost
- důležitá činnost podniku
- tvorba a rozdělování (změny skladby) finančních zdrojů
- slouží k zabezpečení podnikatelské pozice a rozvoji podniku

Činnost podniku je vždy spojena s penězi a s jejich pohybem. Je třeba vědět:
- kolik máme vlastního kapitálu a jak ho umístit.
- kolik potřebujeme cizího kapitálu a jak ho získat (forma, podmínky).
- kolik potřebujeme kapitálu na realizaci podnikatelského záměru a jaká bude jeho výnosnost.
- kolik kapitálu musí být v pohotovosti (rezervy).

Žádné komentáře:

Okomentovat