Loading

15. Finanční hospodaření podniku

- charakteristika a cíle finančního hospodaření podniku
- hospodářský výsledek, zisk, výnosy, náklady
- členění nákladů – druhové, účelové, časové, manažerské, k objemu produkce

CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ PODNIKU
- finanční hospodaření podniku je činnost, při které dochází k tvorbě, rozdělení a užití finančních zdrojů

- finanční hospodaření musí směřovat k optimálnímu využití všech finančních zdrojů

- úkolem finančního hospodaření je zajistit takový přísun finančních prostředků, které umožní provedení všech plateb

- finanční hospodaření zahrnuje dva okruhy problémů a to: obstarávání kapitálu a plánování platební schopnosti

cíle finančního hospodaření:
zajištění platební schopnosti firmy – tzn. aby firma byla schopna včas hradit své závazky
zajištění likvidity firmy – likvidita = schopnost přeměny majetku na hotové peníze, tzn. zajistit, aby firma neměla majetek těžko prodejný nebo neprodejný
zajištění rentability firmy – tzn. zajistit dosahování zisku


HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PODNIKU (HV)
- HV = rozdíl mezi celkovými náklady a celkovými výnosy podniku
- je základním ukazatelem efektivnosti činnosti podniku, ve kterém se odráží úroveň všech podnikových činností
- ukazuje, jak podnik hospodařil za určité období

HV může nabývat těchto hodnot:
výnosy < náklady = Ztráta výnosy > náklady = zisk
náklady = výnosy = 0
přehled o nákladech a výnosech najdeme ve „Výkazu zisku a ztrát“

druhy HV:
provozní HV – provozní výnosy porovnáme s provozními náklady
finanční HV – finanční výnosy porovnáme s finančními náklady
mimořádný – mimořádné výnosy porovnáme s mimořádnými náklady

Schéma výpočtu HV
Zisk
- základní cíl podnikání

funkce zisku:
motivační – je motivem pro podnikání
kriteriální – je základním kritériem pro rozhodování o všech ekonomických otázkách podniku
rozdělovací – je základem rozdělování čistých důchodů mezi podnik a stát
rozvojová – je hlavním zdrojem tvorby zdrojů pro další rozvoj podniku

typy zisku:
účetní zisk – slouží jako forma HV v účetnictví, jeho pravidla a tvorbu upravují předpisy o účetnictví
daňový zisk – je základem pro výpočet daně z příjmu fyzické nebo právnické osoby, jeho pravidla upravují daňové zákony

Výnosy
- jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité účetní období bez ohledu na to, zda již došlo k jejich úhradě (neplést !!! příjmy jsou skutečně získané peníze – již došlo k úhradě)

členění výnosů:
provozní – výnosy získané z provozně-hospodářské činnosti (tržby z prodeje výrobků, služeb, nepotřebných strojů, patentů nebo zásob materiálu)
finanční – jsou výnosy získané z finančních činností a investic (tržby z prodeje cenných papírů, přijaté úroky, kurzové zisky)
mimořádné – výnosy získané z mimořádných činností (náhrada škody, prodej odepsaných strojů)

Náklady
- jsou peněžním vyjádřením spotřeby a opotřebení výrobních faktorů, jde pouze o účetní operaci (neplést !!! výdaje jsou skutečně vydané peníze – již bylo zaplaceno)

nástroje k řízení nákladů:
technicko-hospodářské normy – vyjadřují nezbytně nutné množství výrobních činitelů vynakládaných na určitou jednoznačně vymezenou jednici výkonu (výrobek nebo služba)
kalkulace – slouží ke stanovení nákladů na jednotku výkonu
rozpočetnictví – slouží ke stanovení budoucích nákladů, výnosů a HV podniku a jeho vnitropodnikových útvarů

členění nákladů:
podle druhu (druhové):
provozní – náklady vzniklé z provozně-hospodářské činnosti (spotřeba materiálu, elektrické energie, cestovné, nájemné)
finanční – jsou náklady vzniklé z finančních činností a investic (úroky z úvěru, kurzovní ztráty)
mimořádné – náklady vzniklé z mimořádných událostí (odměny, manka, škody)

podle účelu
podle útvaru (místa vzniku) – člení se podle vnitropodnikových útvarů
podle výkonů (kalkulační) – náklady přímé se dají stanovit přímo na jednici výkonu,
náklady nepřímé se nedají stanovit přímo na jednici výkonu

podle vztahu k probíhajícím procesům z hlediska času
plánované – stanovují se dopředu
skutečné – skutečně dosažené

manažerské pojetí nákladů
oportunitní náklady (náklady obětovaných příležitostí) – je to částka peněz, kterou jsme obětovali na nejlepší alternativu pro podnik před jinou alternativou
explicitní náklady – jsou to ty, které podnik skutečně platí, mají podobu peněžních výdajů
implicitní náklady – nemají podobu peněžních výdajů, jsou proto obtížně vyčíslitelní a vyjadřujeme je pomocí oportunitních nákladů

podle vztahu k objemu produkce
fixní – stálé, pevné, neměnné –nemění se s objemem produkce (podnik platí ve stejné výši, bez ohledu na objem vyrobené produkce)
variabilní – proměnné – mění se v závislosti na objemu produkce


Fixní náklady
Absolutně fixní náklady – jsou náklady, které se nemění v závislosti na objemu produkce, firma je platí,i když nevyrábí (odpisy, úroky z úvěru, mzdy, reklama, osvětlení, nájemné…)Relativně fixní náklady – jsou náklady, které se mění skokem tehdy, pokud chceme vyrábět více, než nám umožňuje stávající výrobní kapacita (nákup nových strojů, pronájem dalších prostorů)
Variabilní náklady

Lineární variabilní náklady – náklady, které se vyvíjí ve stejném poměru jako objem produkce


Progresivní variabilní náklady – jsou náklady, které rostou rychleji než objem produkce, neboť růst objemu produkce vyvolá růst nákladů na jednotku produkce


Degresivní variabilní náklady – jsou náklady, které rostou pomaleji než objem produkce, tím že objem produkce roste, tyto náklady na jednotku produkce klesají

Žádné komentáře:

Okomentovat