Loading

11. Investiční činnost podniku

- charakteristika investiční činnosti podniku
- členění investic, financování investic
- majetek podniku – aktiva
- pořizování a oceňování dlouhodobého majetku
- odepisování majetku

CHARAKTERISTIKA INVESTIČNÍ ČINNOSTI
- jedná se o použití finančního kapitálu podniku k získání jiného majetku podniku
- investice = vkládání finančních prostředků s tím, že nám v budoucnu přinesou nějaký pozitivní efekt

členění investic:
věcné – (kapitálové, hmotné), stroje, zařízení, budovy, stavby, suroviny…
nehmotné – výzkum, sociální rozvoj, vzdělání, patenty, licence, know-how ….
finanční – (dlouhodobý charakter větší než 1 rok) obligace, akcie, dluhopisy, vklady….

Financování investic:
vlastní zdroje (kapitál) – tržby z prodeje, odpisy, nerozdělený zisk …
cizí zdroje (kapitál) – úvěry, závazky, leasing ….

Majetek podniku (Aktiva)
- jedná se o souhrn všech majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání

členění majetku:
1. dlouhodobý (stálý, fixní) – neoběžný majetek, který slouží v podniku dlouhou dobu, nespotřebovává se najednou, ale postupně se opotřebovává
2. oběžný (provozovací) – majetek, který má v podniku různou formu, přičemž jedna forma přechází v jinou, je neustále v pohybu
!!! liší se dobou používání, oběžný majetek je likvidnější (schopnost přeměny majetku z jedné formy na druhou)

Dlouhodobý majetek
Hmotný dlouhodobý majetek
a) movitý – dá se s ním pohybovat, použitelnost > 1 rok, pořizovací cena > 40 000 Kč
- stroje, zařízení, dopravní prostředky, inventář, zvířata, drahé kovy, umělecké předměty...
b) nemovitý – pevně spojen se zemí, použitelnost > 1 rok, bez pořizovací ceny
- budovy, stavby, haly, pozemky, trvalé porosty, ostatní nemovitosti pořízené za účelem obchodování
Nehmotný dlouhodobý majetek - použitelnost > 1 rok, pořizovací cen > 60 000 Kč
- software, ocenitelná práva (patenty, licence, know-how, autorská práva, vydavatelská práva),
- nehmotné výsledky výzkumu a podobné činnosti (receptury, postupy),
- zřizovací výdaje (úřední poplatky, soudní poplatky, výdaje na pracovní cesty),
- good will (dobré jméno)

1. Finanční dlouhodobý majetek – dlouhodobý charakter > 1 rok, bez pořizovací ceny, (pořizuje se za účelem získání výnosu, ne za účelem vlastní činnosti podniku)
- dlouhodobé cenné papíry (!!ty, které bude podnik vlastnit, ne ty, které prodává) – akcie, obligace, vklady u jiných podniků, vkladové listy, termínované vklady, dluhopisy, půjčky

Oběžný majetek
1. Oběžný majetek v peněžní formě
- pohledávky za odběrateli
- peníze (v hotovosti na účtech)
- krátkodobé cenné papíry (použitelnost < 1 rok, šeky, směnky)
- ceniny (kolky, poštovní známky, telefonní karty, karty na pohonné hmoty, poukázky na nákup pro zaměstnance, stravenky...)

2. Oběžný majetek ve věcné formě
a) zboží – je to co podnik nakoupí a v nezměněném tvaru prodává dál
b) zásoby vlastní výroby
- hotové výrobky
- zvířata (na maso, kůži, mléko, vejce)
- polotovary (těsto, polévka v sáčku …)
- nedokončená výroba (nedopečený rohlík, nedošité šaty …)
c) materiálové zásoby
- základní materiál a suroviny (tvoří podstatu výrobku: dřevo-nábytek, mouka-pečivo)
- pomocný materiál (netvoří podstatu výrobku, ale vchází do něj přímo: barvy, laky)
- provozovací látky (jsou důležité pro provoz podniku: oleje, mazací oleje)
- drobné nářadí (nůžky, kladivo, šroubovák)
- pohonné hmoty (benzín, nafta, plyn)
- náhradní díly (využívají se při opravách a k uvedení majetku do původního stavu)
- obaly (ochranná a informační funkce)
- drobný hmotný majetek (majetek jeho použitelnost je < 1 rok a jeho pořizovací cena < 40 000 Kč)

Pořizování dlouhodobého majetku
pořizování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku:
- koupí nového nebo použitého
- vlastní činností
- pronájmem
- darováním
- převodem z osobního vlastnictví podnikatele
- restitucí
- dědictvím
- novým zjištěním (při inventarizaci)
- vklady společníků

pořizování finančního dlouhodobého majetku:
- koupí
- dědictvím
- darováním

Oceňování dlouhodobého majetku

oceňování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku:
1. pořizovací cena (PC)
cena pořízení = cena nákupu bez nákladů souvisejících s pořízením
náklady související s pořízením = clo, doprava, pojištění, montáž
2. ve vlastních nákladech (aktivace) – používá se v případě pořízení ve vlastní činnost
3. reprodukční cena – používá se v případě, kdy firma nemá doklad od majetku a jeho hodnotě (například se jedná o majetek získaný darováním bezúplatným nabitím, novým zjištěním, finančním leasingem…

oceňování finančního dlouhodobého majetku:
- oceňuje se cenou pořízení

Odepisování majetku
- dlouhodobý majetek se účastní mnoha podnikových činností, postupně se opotřebovává = snižuje se hodnota majetku
- !!! u některých druhů majetku se však může hodnota zvyšovat = pozemky, umělecká díla !!!

druhy opotřebení:
fyzické – jedná se o ztrátu hodnoty majetku v důsledku používání během určitého časového období
morální – ztráta hodnoty majetku vlivem technického rozvoje (zastarávání)

postupné opotřebení majetku se vyjadřuje pomocí odpisů:
odpis – peněžní vyjádření opotřebení majetku za určité časové období
oprávky – souhrn všech odpisů za dobu odepisování
zůstatková cena – pořizovací cena snížená o oprávky

funkce odpisů:
z pohledu firmy
nákladová funkce – odpisy přenášejí postupně hodnotu majetku do nákladů
zdrojová funkce – odpisy zabezpečují tvorbu finančních zdrojů na pořízení nového dlouhodobého majetku, je nákladem, který firma skutečně nevynaloží a teoreticky si může danou částku odkládat

z pohledu státu
rozpočtová funkce- ovlivňuje výši příjmu státního rozpočtu a to formou daně z příjmu
rozvojová funkce – stát umožňuje rychlejší odepisování majetku, to stimuluje k rychlejší obměně zařízení a k zavádění modernějších technologií.

druhy odpisů
účetní odpis – dle rozhodnutí podniku
daňový odpis – dle zákona o dani z příjmu
- pro výpočet odpisů je nutné znát: pořizovací cenu (PC), zůstatkovou cenu (ZC) a dobu odepisování

Žádné komentáře:

Okomentovat