Loading

6. Živnostenské podnikání

- charakteristika živnostenského podnikání
- podmínky živnostenského podnikání
- zánik živnosti
- členění živností
- postup při zakládání živnosti


ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ
- živnost je určitá soustavná podnikatelská činnost, která se provozuje na základě živnostenského oprávnění za účelem dosažení zisku a na vlastní odpovědnost,
- mohou ji provozovat, jak fyzické, tak právnické osoby,
- osoby podnikající podle živnostenského zákona se zapisují do tzv. živnostenského zákona,
- za živnost se nepovažuje: zemědělská výroba, lékaři, advokáti, námořní doprava, lesnictví, umělci, daňoví poradci, oblast bankovnictví, pojišťovnictví …atd.
- podnikatel může mít několik živností

podmínky, které musí být splněny pro získání živnostenského oprávnění:
1. všeobecné: dosažení 18ti let věku, právní způsobilost, bezúhonnost, doklad z finančního úřadu o tom, že osoba nemá dluhy,
2. zvláštní: odborná způsobilost (výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom)

zánik živnosti:
- uplynutím doby, na kterou byla vystavena,
- zánikem právnické osoby,
- úmrtím fyzické osoby,
- rozhodnutím živnostenského úřadu,
- zaniká pokud daná osoba nezačne podnikat do 5ti let ode dne vydání

základní členění živností:
1. koncesované
- podnikání začíná dnem doručení koncesní listiny, je nutná odborná způsobilost, neboť se jedná o obory, u kterých hrozí riziko ohrožení zdraví a života či majetku
- taxi služby, zastavárny, nákup a prodej zbraní, nákup a prodej výbušnin, provozování střelnic, čerpací stanice, směnárny … atd.

2. ohlašovací
- začínají dnem ohlášení
a) řemeslné – je nutná odborná způsobilost, kterou je nutno doložit dokladem (řezník, prodavač, tesař, truhlář, zlatník, kovář, kadeřník, číšník, kuchař, elektrikář…atd.)
b) vázané – odborná způsobilost je dána předpisy (učitel autoškoly, projektant, oční optik, psychologické poradenství…atd.)
c) volné – jsou takové, pro které zákon nevyžaduje prokazování odborné způsobilostičlenění živnosti podle předmětu podnikání:
1. výrobní – podstatou je výroba a prodej výrobků
2. obchodní – podstatou je nákup a prodej zboží
3. poskytování služeb – oblast oprav, údržba, přeprava osob, práce a výkony k uspokojování potřeb

Postup při zřizování živnosti:
1. osoba se svobodně rozhodne a zvolí druh živnosti
2. vyžádá si výpis z trestního rejstříku, zaplatí kolek za 50 Kč
3. zajde na finanční úřad pro potvrzení, že nemá žádné dluhy a závazky
4. zajde na živnostenský úřad:
a) vyplní žádost o živnostenské podnikání
b) předloží občanský průkaz, výpis z trestního rejstříku, potvrzení z finančního úřadu
c) uhradí poplatek (živnostenský list 1000 Kč, koncesní listina 2000 Kč)
d) živnostenský úřad vydá živnostenský list nebo koncesní listinu a přidělí IČO (pod kterým je osoba registrovaná v živnostenské rejstříku)
5. založí si účet (nemusí se)
6. zaregistruje se na finančním úřadu k dani z příjmu
7. zaregistruje se u okresní správy sociálního zabezpečení (sociální pojištění) a u zdravotní pojišťovny (zdravotní pojištění)
8. dnem vzniku živnosti musí začít vést účetnictví, které se musí vést po celou dobu podnikání

Žádné komentáře:

Okomentovat