Loading

5. Druhy podnikání

- státní podniky
- organizace státního typu
- státní fondy
- družstvo
- politické strany, zájmová sdružení, církevní organizace
- nadace
- municipální podnikání

STÁTNÍ PODNIKY
- řídí se zákonem o státním podniku,
- je založen státem či jeho organizační složkou a to vydáním zakladatelské listiny s žádostí o zapsání do obchodního rejstříku, vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku
- stát za závazky podniku neručí, ručí podnik celým svým majetkem
- finančním principem státního podniku není maximalizace zisku, ale jen úhrada provozních nákladů

typy státních podniků:
státní podnik podnikatelského typu – stát jako zakladatel do činnosti podniku nezasahuje, podnik provádí podnikatelskou činnost sám na vlastní účet a zodpovědnost
státní podnik pro uspokojování veřejně prospěšných služeb a zájmů – stát jako zakladatel do činnosti podniku zasahuje
orgány státního podniku (platí pro oba typy podniku):
ředitel – řídí podnik a vystupuje navenek jako statutární orgán
dozorčí rada – je volena a odvolávána pracovním kolektivem na 5 let, plní kontrolní funkce, rozděluje zisk, kontroluje ředitele, dohlíží nad účetní závěrkou

ORGANIZACE STÁTNÍHO TYPU
rozpočtové organizace – je to nezisková organizace, nezabývající se podnikatelskou činností, její příjmy a výdaje jsou součástí státního rozpočtu (státní školy, zdravotnická zařízení, městské úřady, policie, soudy, ministerstva, prokuratura … atd.)
příspěvkové organizace – je to nezisková organizace, která poskytuje své výkony za úplatu nižší, než jsou náklady, a proto k zajištění činnosti musí dostávat příspěvek ze státního rozpočtu (kina, muzea, divadla, oblast výchovy….atd)

STÁTNÍ FONDY
- jedná se o účelové sdružení majetku státu a řídí se zákony o státních fondech

DRUŽSTVO
- je právnická osoba založena za účelem podnikání nebo zajištění hospodářských, sociálních a jiných potřeb svých členů,
- jeho obchodní firma musí obsahovat „družstvo“
- jedná se o společnost, ale !nikoliv obchodní společnost!

členění:
- výrobní – zabývá se výrobou
- stavební – zabývá se stavebními pracemi
- zemědělské – zabývá se zemědělstvím
- bytové – zabývá se bytovou problematikou
- spotřební (obchodní) – zabývá se obchodem
- spořitelní a úvěrové

členové:
- mohou být fyzické i právnické osoby,
- minimální počet členů je u fyzických osob 5 členů, u právnických osob 2 členi, maximální výše není stanovena,
- členem se může stát každý, kdo ukončil základní školní docházku a má min 15 let.

založení a vznik:
- zakládají členové družstva na ustanovující členské schůzi, jehož průběh se osvědčuje notářským zápisem,
- vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku

zrušení a zánik:
- zrušení: uplynutím doby, na kterou bylo vytvořeno, usnesením členské schůze, rozhodnutím soudu, dosažením účelu družstva, prohlášením konkurzu,
- zaniká výmazem z obchodního rejstříku

základní kapitál: minimálně 50 000,- Kč

stanovy: musí vytvořit, upravují pak organizaci, řízení, činnost a právní vztahy mezi družstvem a jeho členy, určují výši vkladů a základního kapitálu

rezervní fond: povinnost tvořit ze zákona, říká se mu nedělitelný fond

ručení: družstvo ručí celým svým majetkem, členové za závazky neručí

orgány družstva:
členská schůze – (nejvyšší orgán), mění stanovy, rozhoduje o zisku, volí a odvolává členy orgánů a rozhoduje o přeměně či zrušení družstva,
představenstvo – (statutární orgán), řídí a jedná jménem družstva
kontrolní komise – (kontrolní orgán), kontroluje činnost družstva, vyjadřuje se k účetnictví.

POLITICKÉ STRANY, ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ, CÍRKEVNÍ ORGANIZACE
- neziskové organizace, které mají zvláštní postavení, plní specifické úkoly v oblasti náboženství, politiky a zájmů občanů
- hospodaří s majetkem svých členů, mohou dostávat příspěvky od státu

NADACE
- jedná se o účelové sdružení majetku fyzických či právnických osob
- jsou to právnické osoby, které shromažďují věcné a finanční dary od různých osob, které zpravidla slouží k podpoře společensky prospěšných činností
- působí například v oblasti školství, výchovy, zdravotnictví, sociální péče …apod.

MUNICIPÁLNÍ PODNIKÁNÍ
- jedná se o obecní podnikání, neboť každá obec má svou samostatnou působnost – dodržuje a řídí se zákony a předpisy
- může samostatně podnikat a účastnit se podnikatelské činnosti
- obec může prodávat a pronajímat majetek obce, mže podnikat jako rozpočtová nebo příspěvková organizace nebo jako obchodní společnost či družstvo

rozpočet obce:Příjmy Výdaje
- daň z příjmu
- daň z pronájmu, z prodeje
- poplatky
- užívání veřejných prostranství
- úvěry, dotace ze státního rozpočtu - provoz obecních úřadů
- výstavby, rekonstrukce, modernizace
- opravy, údržba majetku obce
- sociální transfery
- kultura, vzdělávání

orgány obce:
obecní zastupitelstvo – (nejvyšší orgán), 7 – 70 členů, volí občané na 4 roky, rozhoduje o nejdůležitějších otázkách obce, volí starostu, jeho zástupce a obecní radu,
obecní rada – (výkonný orgán), 5 – 13 členů, tvoří ho starosta, jeho zástupce a ostatní radní, řeší otázky samostatné působnosti obce,
starosta – svolává a řídí schůze obecní rady a zasedání obecního zastupitelstva, ve statutárních městech se mu říká primátor
komise a odbory – komise mají kontrolní činnost, odbory jsou výkonným orgánem pro jednotlivé úseky činnosti obce

obecní úřad – tvoří ho starosta, jeho zástupce a ostatní zaměstnanci obecního úřadu, plní úkoly, které zadala obecní rada

Žádné komentáře:

Okomentovat