Loading

1. Základní ekonomické pojmy

- ekonomie a její členění, ekonomika, podniková ekonomika
- potřeby a jejich členění, Maslowova pyramida potřeb
- prostředky k uspokojování potřeb
- výrobní faktory
- hospodaření, efektivnost, směna
- koloběh hospodářství
- výrobní proces
- výsledek hospodaření podniku

EKONOMIE
- je společenská věda, která se zabývá lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb,
- popisuje ekonomické jevy a jejich fungování.

Základní členění ekonomie:
pozitivní ekonomie – přijímá ekonomickou realitu takovou jaká je, cílem je tuto realitu hledat a popisovat, jak funguje (nezabývá se tím co by mělo být, ale tím co je)
normativní ekonomie – hledá ideální stav ekonomického systému, cílem je vytvářet předobraz dokonalého ekonomického systému (zabývá se tím, co ještě není, ale mělo by být)

mikroekonomie - zabývá se ekonomickým chováním jednotlivých subjektů, tzn. domácností, firem a státu
makroekonomie – zkoumá ekonomiku jako celek, tzn. např. HDP, inflaci, nezaměstnanost, platební bilanci .. apod.

Ekonomika
- souhrn všech zařízení a činností, které vedou k uspokojování potřeb lidí,
- je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu, organizace nebo jednotlivce.

Podniková ekonomika
- je ekonomika, která se zabývá všemi stránkami a činnostmi podniku, tak aby podnik dosáhl svých cílů a potřeb a zároveň uspokojil potřeby ostatních lidí, jak v podniku, tak mimo něj.

POTŘEBY
1. potřeba je požadavek, který si člověk uvědomuje a pociťuje jeho nedostatek není-li splněn (pociťovaný nedostatek něčeho)

Základní členění potřeb:

fyziologické (biologické) – jíst, spát, pít, dýchat
společenské – stýkat se s lidmi, láska, cit
individuální – vzdělání, bydlení, auto …
kolektivní – zajištění bezpečnosti, péče o děti a staré lidi …

Maslowova pyramida potřeb
- autor je Abraham Maslow (psycholog, manager) – seřadil potřeby dle důležitosti

PROSTŘEDKY K USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB:

Statky – užitečné předměty, které mají vlastnosti, kterými lidé uspokojují své potřeby
a) statky podle dostupnosti:
volné statky – neplatíme, vyskytují se neomezeně (vzduch, voda, příroda)
ekonomické statky – musíme vynaložit úsilí k jejich získání, vyskytují se omezeně, proto se musí rozdělovat (žárovka, chleba, mýdlo)

b) statky podle použití:
spotřební statky – slouží bezprostředně ke spotřebě (potraviny, oděvy, auta)
kapitálové statky – slouží k další výrobě (látka na šaty, kůže na boty, uhlí)


Služby – užitečné činnosti, v jejichž průběhu lidé uspokojují své potřeby
věcné služby – zahrnují zpravidla práce, které souvisí s obnovením funkcí výrobků (čištění, opravy, údržba)
osobní služby – služby, které jsou spojeny s osobou (úprava zevnějšku, zdravotní péče) nebo obohacením duševní stránky člověka (divadlo, kino, noviny)

ZDROJE PROSTŘEDKŮ PRO USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB (VÝROBNÍ FAKTORY):
- zdroje potřebné ke vzniku ekonomických statků označujeme jako výrobní faktory neboli vstupy:
1. práce – cílevědomá lidská činnost, při které člověk využívá své znalosti, zkušenosti, dovednosti, schopnosti….., prostřednictvím kterých vznikají statky nebo služby, které dále slouží k uspokojování potřeb.

členění práce:
Fyzická práce (ruce) – zedník
Duševní práce (mozek) – učitel
2. přírodní zdroje – jsou produktem přírody, ale všechny nejsou volným statkem
členění přírodních zdrojů:
obnovitelné – půda
neobnovitelné – nerostné bohatství

3. kapitál – hmotný činitel, který se v podniku používají a jsou výsledkem lidské práce (je již výsledkem předchozí výroby)
členění kapitálu:
finanční – se nevyrábí, slouží k nákupu hmotného kapitálu a k zaplacení veškerých závazků podniku
hmotný – stroje, zařízení, budovy, automobily …


HOSPODÁŘSTVÍ, EFEKTIVNOST
- výroba statků a služeb probíhá ve společnosti za účasti mnoha lidí
- vyrobené statky a služby si mezi sebou vyměňují nejen výrobci, ale i výrobci a spotřebitelé, tato výměna se označuje jako směna:
směna peněžní – zboží za peníze a naopak
směna naturální (BARTER) – výměna zboží za zboží


Koloběh hospodářství1 práce – domácnost poskytuje podniku pracovní sílu
2 odměna za práci – domácnost získává za poskytnutou práci mzdu nebo plat
3 zboží, výrobky – domácnosti nakupují od firmy výstupy
4 tržby z prodeje – za prodané výstupy podnik získává tržby (peníze)


Výrobní procesHospodářský výsledek (HV)
- zjistíme porovnáním nákladů (peněžní vyjádření vstupů) a výnosů (peněžní vyjádření výstupů) za určité časové období

HV ztráta – náklady > výnosy
HV zisk – výnosy < náklady
HV nula – výnosy = náklady


Hospodaření
- účelné nakládání prostředků, které má daná společnosti k dispozici
- při každé činnosti je třeba zajistit účelnost (užitečnost) a hospodárnost (výroba s co nejnižší spotřebou zdrojů, které potřebujeme k činnosti)
- efektivní je taková činnost, která přináší žádoucí výsledek s vynaložením přiměřených zdrojů, užitečným výsledkem je efekt.

Výpočet efektivnosti podniku

Žádné komentáře:

Okomentovat