Loading

12. Personální činnost

- charakteristika personální činnosti podniku
- získávání pracovníků
- pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce
- odměňování pracovníků
- sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmů zaměstnance

PERSONÁLNÍ ČINNOST PODNIKU
- tato činnost zahrnuje veškeré aktivity, které souvisí s pracovníky, které slouží k zabezpečení podnikových činností a plnění podnikových cílů,
- podnik se musí řídit zákony, v tomto případě zákoníkem práce

ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
- cílem je získat a vybrat pracovníky s vynaložením minimálních nákladů
- spočívá v rozpoznání a vyhledávání vhodných pracovních zdrojů

podniky může pracovníka získat:
z vnějších zdrojů
- volné pracovní sily na trhu práce
- absolventi škol
- zaměstnanci jiných organizací
- doplňková pracovní síla: důchodci, studenti, ženy v domácnosti….
z vnitřních zdrojů (stávají pracovníci podniku)
- pracovníci, kteří dozráli k tomu, aby mohli vykonávat náročnější práci
- síly uvolňované v souvislosti s ukončením konkrétní činnosti
- pracovníci, kteří zůstali bez práci v důsledku technického rozvoje (nahrazení člověka strojem)

fáze získávání pracovníků:
1. definování požadavků – příprava požadavků na pracovníka
2. přilákání uchazečů – inzerce, pověst, vývěsky
3. vybírání uchazečů – třídění žádostí, pohovory, testování, hodnocení uchazečů, nabízení zaměstnání, získávání referencí, příprava pracovní smlouvy…

metody získávání pracovníků:
a) uchazeči se nabízejí sami
b) doporučení současného pracovníka
c) přímé oslovení vyhlédnutého pracovníka
d) vývěšky v podniku
e) letáky vhazované do poštovních schránek
f) inzerce ve sdělovacích prostředcích
g) spolupráce organizace se vzdělávacími institucemi
h) spolupráce s úřady práce
i) využívání internetu


postup přijímání pracovníků do pracovního poměru:
a) sepsání pracovní smlouvy
b) seznámení pracovníka s jeho právy a povinnostmi v podniku
c) vstupní lékařská prohlídka pracovníka
d) zařazení pracovníka do personální evidence
e) uvedení na pracoviště
f) seznámení pracovníka s bezpečnostními předpisy na pracovišti
g) poskytnutí informací o sociálně – hygienických podmínkách
h) pracovník je zaveden na místo výkonu práce

PRACOVNÍ SMLOUVA
- na jejím základě vzniká pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
- musí být uzavřena písemně
- pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat nejvýše na dobu dvou let ode dne vzniku pracovního poměru
- ve smlouvě může být sjednána zkušební doma, která může být maximálně 3 měsíce
- musí obsahovat: druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce

Dohoda o provedení práce
- rozsah práce na který se dohoda uzavírá, nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce
- do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce
- neplatíme sociální a zdravotní pojištění

Dohoda o pracovní činnosti
- na základě této dohody nemůže zaměstnanec pracovat déle než je polovina stanovené týdenní pracovní doby
- může být uzavřena maximálně na dobu 52 měsíců
- musí být uzavřena písemně
- musí obsahovat: druh sjednané práce, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá


ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
- odměňování neznamená pouze mzdu nebo plat, ale zahrnuje také jiné nepeněžní faktory (povýšení, pochvala, služební auto, služební telefon, příjemné pracovní prostředí, dobré vztahy na pracovišti …..)

mzda, plat
- představují peněžní vyjádření ohodnocení pracovního výkonu
- mzda = užívá se v případě, kdy výše odměny závisí na odpracovaném čase nebo výkonu
- plat = užívá se pro pevně stanovenou částku za měsíc

druhy mzdy:
úkolová = množství vyrobené produkce x úkolová sazba (odměna za jednotku výkonu)
časová = počet odpracovaných hodin x sazba (Kč za hodinu práce)

nominální = peněžní částka bez ohledu co za ní mohu koupit (1000 Kč)
reálná = představuje množství zboží a služeb, které si mohu za mzdu koupit (1000 Kč = boty)

čistá mzda = mzda snížená o daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění a další srážky (spoření, úvěr, pojištění)
hrubá mzda = je součtem všech nárokových složek, které náleží zaměstnanci za práci odvedenou v příslušném kalendářním měsíci,
superhrubá mzda = hrubá mzda + sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance

Sociální pojištění
- platíme Okresní správě sociálního zabezpečení
- výpočty zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru!!!

sociální pojištění platí:
- zaměstnavatelé
- zaměstnanci
- OSVČ
- osoby, které se přihlásili k sociálnímu pojištění dobrovolně

ze sociálního pojištění se hradí:
pojistné na důchodové zabezpečení - starobní důchod, invalidní důchod, vdovský důchod, sirotčí důchod…
dávky nemocenského pojištění – nemocenská, mateřská, dovolená…
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – rekvalifikace, náklady na vytváření pracovních míst

vyměřovací základ + sazby sociálního pojištění:
zaměstnavatel – platí měsíčně 25% z příjmu, které představují součet hrubých mezd všech zaměstnanců
zaměstnanec – platí měsíčně 6,5% z hrubé mzdy

Zaměstnavatelé i zaměstnanci mají povinnou oznamovací povinnost (přihlášení, odhlášení, změny) do 8 dnů od dané skutečnosti.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
- platí se příslušné zdravotní pojišťovně
- výpočty se zaokrouhlují na celé koruny nahoru !!!!

zdravotní pojištění je v ČR povinné pro:
- osoby s trvalým pobyt na území ČR
- osoby bez trvalého pobytu na území v ČR, ale pracující pro podnik, který se nachází v ČR

ze zdravotního pojištění se hradí:
- léčebná péče
- prevence
- poskytování léčiv
- diagnostická péče


vyměřovací základ + sazby zdravotního pojištění:
zaměstnavatel – platí měsíčně 9% ze součtu hrubých mezd zaměstnanců
zaměstnanec – platí měsíčně 4,5% z hrubé mzdy

Zaměstnavatelé i zaměstnanci mají povinnou oznamovací povinnost (přihlášení, odhlášení, změny) do 8 dnů od dané skutečnosti.

Daň z příjmu zaměstnance
- zaměstnanec hradí státu daň z příjmu, která se vypočítá jako 15% ze základu daně
- základ daně = superhrubá mzda zaokrouhlená na stokoruny nahoru
- od daně následně odečteme případné slevy a zvýhodnění a získáme daň z příjmu, kterou je nutno odvést státu (o kterou se zaměstnanci krátí hrubá mzda)
- zálohová daň = měsíčně hradí zaměstnanec, který podepsal Prohlášení k dani, na konci roku se provede zúčtování daně, a zjistí přeplatek či nedoplatek daně
- srážková daň = hradí zaměstnanec, jehož příjmy jsou nižší než 5000,- měsíčně, z příjmu se mu srazí 15%, nepodepisuje Prohlášení k dani a neprovádí již na konci roku zúčtování daně, nemůže uplatnit slevy ani zvýhodnění na děti
- Prohlášení k dani může zaměstnanec podepsat vždy jen u jednoho zaměstnavatele, který pak provede zúčtování daně za všechny příjmy zaměstnance od všech zaměstnavatelů


Měsíční slevy na dani 2010


Výpočty mezd

Výpočet hrubé mzdy =
základní mzda (úkolová, časová, stálý plat)
+ příplatky ke mzdě (za práci odpoledne, v noci, ve svátky, přesčasy, práce ve výškách či stížených podmínkách)
+ náhrada mzdy (za dovolenou, svátek)
+ odměny a prémie

Výpočet čisté mzdy =
hrubá mzda
- sociální pojištění (placené zaměstnancem 6,5%)
- zdravotní pojištění (placené zaměstnancem 4,5%)
- daň z příjmu (počítáme ze superhrubé mzdy 15%)
- ostatní srážky

Výpočet superhrubé mzdy =
hrubá mzda + sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance (34%)

Žádné komentáře:

Okomentovat