Loading

13. Marketingová a odbytová činnost, management

- marketingová činnost podniku – charakteristika, cíle
- odbytová činnost podniku – charakteristika, členění odbytu, odbytové činnosti
- management – charakteristika, úrovně, organizační struktura

Marketingová činnost podniku
- je souhrn činností, jimiž se podnik snaží o zvýšení prodeje
- zahrnuje studium trhu a identifikaci přání a potřeb zákazníků
- poznatky z této činnosti jsou přenášeny do tvorby nových výrobků, do obchodní činnosti a do ovlivňování spotřeby
- usiluje o to, aby se ke správnému spotřebiteli dostal správný výrobek za správnou cenu na správném místě, ve správném čase a při vhodné komunikaci
- podnik, který se chce chovat marketingově musí vycházet ze znalosti zákazníka a konkurence
- marketing velice úzce souvisí s odbytem

úkoly marketingu:
- uspokojit potřeby zákazníka
- dosažení výhody nad konkurencí
- maximalizace zisku

cíle marketingu:
1. maximalizace spotřeby
2. maximalizace uspokojení spotřebitele
3. maximalizace výběru zboží
4. maximalizace kvality života

ODBYTOVÁ ČINNOST PODNIKU
- tuto činnost zajišťuje odbytový ve spolupráci s marketingovým útvarem
- jedná se o činnost, jejímž úkolem je prodat výrobky a služby

odbyt zahrnuje:
- marketingovou činnost
- skladování výrobků
- plánování odbytu
- operativní činnost odbytu
- expedice a fakturace
- zajištění obchodně – technických služeb odbytu
- evidence a hodnocení odbytu

odbytová cesta - je cesta od výrobce přes zprostředkovatele až k finálnímu zákazníkovi
odbytový trh – místo, kde dochází k odbytu výrobků a služeb

členění odbytu (odbytových cest):
přímý – prodej bez zprostředkovatele, výrobce - konečný spotřebitel
nepřímý – prodej se zprostředkovatelem,
a) jednoúrovňová odbytová cesta: výrobce – maloobchod - konečný spotřebitel
b) dvouúrovňová odbytová cesta: výrobce - velkoobchod - maloobchod – konečný spotřebitel
c) tříúrovňová odbytová cesta: výrobce – velkoobchod – překupník – maloobchod – konečný spotřebitel

přímý styk v rámci odbytu se uskutečňuje prostřednictvím:
obchodní cestující – zaměstnanec podniku, který navštěvuje zákazníky, zajišťuje nabídku, prodej a propagaci
obchodní zástupce – je to samostatný podnikatel, který pracuje pro určitý podnik na základě smlouvy

Plánování odbytu
- nástrojem plánování je plán odbytu
- základem je marketingový plán každého výrobku, který určuje cíle celého podniku a vychází ze znalosti potřeb zákazníka

Operativní činnost odbytu
zahrnuje:
- jednání s odběrateli
- uzavírání kupních smluv
- vyřizování reklamací

jednání s odběrateli se může uskutečňovat těmito způsoby:
individuální jednání – na základě nabídky a poptávky odběratelů, podnik se obrací se známé partnery prostřednictvím nabídek, inzerátů ….
veletrhy a výstavy – jedná se o pravidelně opakující se akce, kde výrobci vystavují své výrobky a dochází k uzavírání kupních smluv mezi výrobci a zákazníky
burzy – jedná se o organizovaná setkání obchodníků, kde se uzavírají obchody se zbožím, s cennými papíry, ale také s penězi
dražby – je to zvláštní forma prodeje zboží, při kterých se nabízené zboží prodává tomu, kdo zaplatí ví, a to u zboží, kde se dá těžce odhadnout tržní cena.

Expedice
- příprava výrobků k prodeji a jejich naložení na dopravní prostředek
- zásilku musí doprovázet patřičné doklady = dodací listy, přepravní listy

Fakturace
- jedná se o vystavování faktur jako podkladu pro zaplacení dodávky

Obchodně – technické služby
- služby při výběru a uskutečnění dodávky (poradenství, doprava zboží, technická dokumentace, ceníky, katalogy, zapojení výrobků)
- služby při užívání výrobků ( opravy, údržba, dodávky náhradních dílů, servis)

Evidence a hodnocení odbytu
- evidence se uskutečňuje prostřednictvím záznamů (účetnictví)
- hodnocení – sledování vývoje odbytu v čase, porovnávání nákladů a výnosů, sledování prodejnosti…


Management
- proces rozhodování, plánování, organizování, komunikování a vedení lidí, motivování a kontroly, které vedou k dosažení cílů podniku
- jedná se o činnost, která slouží k usměrňování všech podnikových činností tak, aby byla zajištěna jejich funkčnost, a aby byly dosaženy cíle podniku
- provádějí ho vedoucí pracovníci (manageři), kteří mají za úkol: stanovit cíle podniku, plánovat, rozhodovat, organizovat, kontrolovat a motivovat pracovníky.
- každý pracovník musí mít vymezeny své kompetence
- k správnému řízení potřebuje manager kvalitní, jasné, pravdivé informace
- podnik získává informace ze svého okolí, proto ho musí sledovat a reagovat na změny v něj

Úrovně managementu v podniku


Top management = ředitel nebo statutární orgán, který řídí a vede celý podnik
Střední management = vedoucí pracovníci, kteří se starají a vedou své oddělení
Nízký management = odborní mistři nebo vedoucí směn, jsou spojovacím článkem mezi zaměstnanci a nadřízeným


Organizační struktura podniku
- jedná se o vnitřní uspořádání podniku
- správné zvolení organizační struktury umožňuje dobrou komunikaci, spolupráci, vytváří dobré podmínky pro řízení a kontrolu, slouží k udržování dobrých mezilidských vztahů na pracovišti


liniová organizační struktura
v tomto typu dostává podřízené místo příkazy pouze od jednoho nadřízeného místa
jednomu podřízenému je nadřízen pouze jeden nadřízený

funkcionální organizační struktura
v tomto typu je přiřazeno podřízenému místu více nadřízených míst
jednomu podřízenému je nadřízeno více nadřízených místliniově-štábní organizační struktura

štáb je organizační jednotka, která plní informační, poradenskou činnost a kontrolní činnost pro liniové místo
Nerozhoduje, ale v určitých úkolech má odlehčit liniovému pracovníkovi


Žádné komentáře:

Okomentovat