Loading

14. Zásobovací činnost

- zásobovací činnost – charakteristika, cíle
- zásobovací útvar
- druhy materiálových zásob
- propočty zásob
- řízení zásob
- materiálové a informační toky

CHARAKTERISTIKA ZÁSOBOVACÍ ČINNOSTI
- Zásobování je činnost podniku, při niž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích ve stanovené době a ve výhodných cenách. Tyto suroviny a materiál používá pro svou činnost.
- Podnik by si měl vytvářet optimální zásobu, která by mu zajistila plynulý chod podniku,

Do zásobovací činnosti patří:
- zjišťování potřeby materiálu a volba dodavatele
- jednání s dodavateli, uzavírání kupních smluv
- zajišťování dodávek, příjem materiálu na sklad, kontrola mat.
- skladování materiálu a výdej do spotřeby

STRUKTURA MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB:
1. Suroviny a základní materiál – stávají se podstatnou součásti výrobku
2. pomocný materiál – na výrobě se podílí nepřímo, dodává výrobku určité vlastnosti, vzhled, zabezpečuje výrobní i nevýrobní procesy
3. součástky a polotovary – používají se k zajištění chodu zařízení při opravách nebo se montují do výrobků podnikem vyráběných
4. palivo a pohonné hmoty
5. obaly – slouží k balení výrobků na cestě ke spotřebiteli
6. drobné a krátkodobé předměty – předměty, které se postupně opotřebovávají, slouží buď méně než 1 rok
7. speciální nástroje a přípravky – určeny k použití na určité zakázce při sériové nebo hromadné výrobě, umožňují zrychlit a zjednodušit výrobu.
8. zboží – předměty, které se v hotové podobě nakupují a beze změny prodávají jinému spotřebiteli
Struktura a objem materiálových zásob jsou závislé na povaze hlavní činnosti podniku.

ZÁSOBOVACÍ A MARKETINGOVÝ ÚTVAR

- Zásobovací činnost zajišťuje zásobovací útvar a marketingový útvar.
- Marketingový útvar se zabývá průzkumem trhu materiálů a surovin a na základě získaných poznatků ovlivňuje hlavní činnost podniku tak, aby byly uspokojovány potřeby zákazníků s přihlédnutím k možnostem podniku získat potřebné materiály.
- Při nákupním průzkumu potřeb sleduje marketingový útvar stav a vývoj trhu surovin a materiálu, ceny, dodací lhůty, spolehlivost dodavatelů, dodací a přepravní podmínky.

Hodnotí se možnosti zabezpečení materiálu:
- nákup od dodavatele
- kooperace s jiným podnikem
- vlastní výroba

PROPOČET VELIKOSTI SPOTŘEBY MATERIÁLU
vycházíme z:
1. plánovaného objemu produkce (množství poskytovaných služeb)
2. norma spotřeby materiálu (NSM) – počítá se pro ty materiálové zásoby, které se nejvíce podílejí na spotřebě, určují optimální množství materiálu potřebného ke zhotovení výrobku nebo vykonání služby. Pro ostatní druhy zásob není účelné a hospodárné tyto normy propočítávat.


Propočty velikosti zásob
(které je nutno udržet na skladě)
optimální zásoba - zásoby je třeba udržovat na takové výši, aby zabezpečily plynulou činnost podniku, ale také aby v nich podnik neměl vázáno příliš mnoho finančních prostředků, a aby s nimi byly spojeny co nejnižší náklady
běžná zásoba – má zajistit předpokládanou spotřebu mezi dvěmi dodávkami a je to zásoba, ze které se průběžně vydává do výrobního procesu, a to podle požadavků výrobního procesu

normování vychází z:
dodávkový cyklus ( c) /dny/ - je doba mezi dvěmi po sobě jdoucími dodávkami


pojistná zásoba (p) /dny/ - je množství zásoby na skladě navíc nad běžnou zásobou pro případ, kdy se dodavatel opozdí s dodávkou, slouží tedy k vyrovnání odchylky v dodávkách nebo spotřebě
technická zásoba (t) /dny/ - vytváří se tam, kde je třeba materiál před výdejem upravit (nařezat, nasušit, nastříhat…)
průměrná denní spotřeba (s) /Kč, NJ/

další pojmy
zásoba maximální (Zmax) /Kč, NJ/ - jedná se o maximální stav zásoby těsně po dodávce od dodavatelezásoba minimální (Zmin) /Kč, NJ/ - jedná se o stav zásoby minimální těsně před novou dodávkou
zásoba průměrná (Zprum) /Kč, NJ/
norma zásob:
1. standard časové normy zásob – (ČN) /dny/ - udává čas, na který nám vydrží průměrná zásoba
2. norma zásob – (Zn) /NJ/ - udává fyzický objem průměrné zásoby a slouží především pro potřeby nákupce
3. Normativ – (N) /Kč/ - peněžní vyjádření normy zásob

Ukazatelé, které slouží k hodnocení účinnosti hospodaření se zásobami
1. počet obrátek (PO) – vyjadřuje kolikrát se zásoba za dané období obrátí ve spotřebě
2. doba obratu (DO) - /dny/ - vyjadřuje čas potřebný k tomu, aby se zásoba materiálu přeměnila v následnou formu
ŘÍZENÍ ZÁSOB
- jedná se o usměrňování vývoje zásob tak, aby zajišťovali plynulou činnost podniku s minimálními náklady na pořízení a skladování

metody řízení zásob:
1. just in time – podstatou této metody je zásobování bez skladovacích prostor, zásoby jdou přímo do výroby, jsou zde vysoké požadavky na včasnost dodavatelů, ale výhodou je, že se firmě zbytečně nevážou peníze v zásobách
2. ABC – podstatou je že se materiál dělí do tří skupin: A – základní materiál a suroviny, které firma potřebuje pro výrobu, B – pomocný materiál výroby, C – ostatní materiál
3. metoda grafů – používá se při složitých výrobcích, při kterých je třeba zvážit z kolika součástí se výrobek skládá a jaké materiály jsou důležité pro výrobu součástí, které vstupují do výrobku.

MATERIÁLOVÉ TOKY V ZÁSOBOVÁNÍ
1. převzetí materiálu – od dodavatele nebo dopravce
2. kontrola – provádí se na základě přepravních dokladů, dodacích listů, kdy se kontroluje neporušenost zásilky, počet obalů
3. odběr materiálu
4. vstupní kontrola – kontrola kvality, kontrola kvantity
5. přejímka materiálu – a to skladníkem, který vystaví příjemku a dá pokyn k uhrazení faktury
6. uložení materiálu ve skladu – jeho evidence na skladních kartách nebo v počítači
7. výdej do výrobního procesu – a to skladníkem na základě výdejky

INFORMAČNÍ TOKY V ZÁSOBOVÁNÍ
- evidence zásob v podniku = přepravní listy, dodací listy, faktury, příjemky, evidence, výdejky
- vyskytne-li se vada u materiálu je nutné provést zápis o vadách a dále provést reklamaci

Žádné komentáře:

Okomentovat