Loading

3. Podnik a podnikání

- podnikání, zákony týkající se podnikání, cíle podnikání
- podnikatel, fyzická osoba, právnická osoba
- podnik, obchodní firma, jednání jménem podniku, členění podniků

PODNIKÁNÍ
– soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku,
– jedná se o samostatné rozhodování určité osoby o tom:
1. co bude vyrábět nebo jakou službu bude poskytovat,
2. kde bude vyrábět a jak bude vyrábět,
3. kolik zdrojů do výroby vloží a jak je získá,
4. jaké prostředky k tomu využije,
5. a jakou právní formu zvolí.

Zákony, ze kterých vycházíme:
- obchodní zákoník,
- občanský zákoník,
- zákoník práce,
- zákon o družstevním podnikání,
- zákon o mzdě,
- zákon o státním podniku,
- zákon o hospodářské soutěži …atd.

Cíle podnikání
základní cíl podniku – maximalizace zisku
alternativní cíle podniku – dosažení konkurenční výhody, maximalizace příjmů, minimalizace nákladů, získání věrnosti zákazníků, pronikání na nové trhy….atd.

V rámci podnikání se snažíme a zajištění růstu podniku, tzn. snažíme se zajišťovat a rozšiřovat prodej výrobků a služeb.
K tomu je zapotřebí:
1. udržet si zákazníka a získávat nové zákazníky,
2. vyrábět kvalitní výrobky a poskytovat kvalitní služby,
3. vyhovovat požadavkům trhu,
4. snižovat náklady,
5. odlišovat se od konkurence,
6. zdokonalit organizaci v podniku,
7. sledování hospodaření podniku …. atd.


PODNIKATEL
- je fyzická nebo právnická osoba, která zpravidla zakládá podnik a provozuje jeho činnost za účelem dosažení zisku a provádění výkonů pro uspokojování potřeb jiných osob.

Fyzická osoba – občan, který má dvojí způsobilost:
1. způsobilost k právu a povinnostem (tzv. právní subjektivita) – vzniká narozením
2. způsobilost k právním úkonům – nabývá dnem plnoletosti (fyzická osoba může nabývat práva a zavazovat se k právním povinnostem – např. uzavřít smlouvu)
Právnická osoba – uměle vytvořený útvar lidmi, který podle zákona představuje samostatný subjekt práv a závazků. Podle zákona se za právnickou osobu považují:
1. sdružení fyzických nebo právnických osob,
2. občanská sdružení,
3. družstva,
4. obchodní společnosti,
5. církve, politické strany, hnutí, zájmová sdružení, nadace, fondy, státní podniky, banky, pojišťovny, spořitelny ….atd.

Podle obchodního zákoníku se za podnikatele považují:
1. osoby, které podnikají podle živnostenského zákona,
2. soby, které nepodnikají na základě živnostenského zákona, ale dle zvláštních předpisů (lékaři, advokáti, soudci..)
3. osoby, které provozují zemědělskou výrobu a jsou zapsány do evidence dle zvláštních předpisů,
4. osoby zapsané v obchodním rejstříku.

Obchodní firma – je název podniku, pod nímž podnikatel jedná, musí se odlišovat od obchodních firem jiných podniků.
Fyzická osoba:
– jméno a příjmení (např. Petr Novák)
– jméno a příjmení + ostatní dodatky osobní (Petr Novák, mladší) nebo věcné (Petr Novák, Velký Újezd)
Právnická osoba: název odvozený od předmětu podnikání
- věcný (název, právní forma, místo působnosti = Kovona, a.s., Karviná)
- smíšený (zahrnuje osobní i věcné dodatky = Marný – Jitex, s.r.o)

PODNIK
- je soubor lidí (podnikatel + zaměstnanci) a prostředků výroby, které slouží a používají se za účelem k uspokojování cizích potřeb s cílem dosažení zisku či jiných cílů podnikání,
- je to také souhrn nehmotných složek podnikání
- musí splňovat dva znaky: 1. právní subjektivita (vystupuje sám pod svým jménem a uplatňuje svá práva a povinnosti) a 2.ekonomická samostatnost (je finančně nezávislý)

Jednání jménem podniku
- každý podnik při své činnosti přichází do styku s vnějším okolím, se kterým může jednat sám nebo prostřednictvím svého zástupce,
- vlastník malého podniku jedná sám pod svým jménem,
- vlastník velkého podniku většinou určuje kdo bude jednat jménem podniku, určuje tzv. statutární orgán, který může být buď jednotlivec (ředitel, jednatel) nebo kolektiv (správní rada, představenstvo, výbor),
- za podnik může jednat také zástupce podniku neboli zmocněnec, a to na základě plné moci.

Členění podniků
a) podle výkonu:
1. podniky, které vyrábějí výrobky:
- těžební (uhlí, ropa)
- energetické (výroba a rozvoj energie)
- zemědělské (zemědělské výrobky)
- zpracovatelské (výroba výrobních činitelů a spotřebních statků)
2. podniky, které poskytují služby:
- pro jiné podniky či obyvatelstvo (opravy, údržba, ochrana majetku)

b) podle velikosti:
- nejmenší podniky (do 10 zaměstnanců)
- malé podniky (několik desítek zaměstnanců)
- střední podniky (několik set zaměstnanců)
- velké podniky (nad pět set zaměstnanců)


c) podle příslušnosti k určitému odvětví:
- jsou to podniky se stejnorodými výkony, užívají stejné materiály a majetek = rybolov, myslivost, lesní hospodářství, zemědělství, pohostinství a ubytování, stavebnictví, obchod, kultura, školství, doprava……atd.

d) podle cíle hospodaření:
- ziskové (výdělečné) – hlavním cílem je dosažení zisku
- neziskové (nevýdělečné) – mají jiný cíl než zisk

e) společné podnikání několika osob:
- konsorcium – je to sdružení, kterému je ustanoveno provedení určitého obchodu nebo jiné činnosti, po splnění tohoto úkolu končí, vzniká například z nedostatku finančních prostředků podniku
- tichá společnost – tichý společník poskytne podnikateli vklad, který mu umožní nahlížet do účetních knih, po skončení smlouvy musí podnikatel vrátit tichému společníkovi výši vkladu + podíl na zisku. Tichý společník může být jak fyzická, tak právnická osoba.

f) z hlediska vlastnictví:
1. členění podle právní formy:
- státní podniky
- organizace státního typu
- státní fondy
- družstva
- živnostenské podnikání
- obchodní společnosti

2. ostatní:
- politické strany, zájmová sdružení, církevní organizace
- nadace
- municipální podnikání

Žádné komentáře:

Okomentovat