Loading

4. Hospodářská soutěž a konkurence

- Charakteristika hospodářské soutěže
- Nekalá soutěž
- Charakteristika konkurence
- Typy konkurence

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
- jedná se o soupeření subjektů v hospodářské oblasti s cílem předstihnout jiné subjekty a dosáhnout tím hospodářský prospěch
- účastníci hospodářské soutěže mohou svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost, ale musí dodržovat závazná pravidla hospodářské soutěže a nesmí své účasti zneužívat

narušování hospodářské soutěže způsobuje:
1. dominantní a monopolní postavení na trhu – zákon to nezakazuje, ale nesmí to způsobit újmu jiným soutěžitelům či být na úkor veřejného zájmu,
2. fůze (sloučení) – je to spojování podniků, jehož důsledkem by mohl být zánik jiného podniku, vytvořením dominantního postavení na trhu.
3. dohody, které narušují hospodářskou soutěž – například kartelové dohody jsou protizákonné. Tzn. že se prodejci domluví na zvýšení cen a zvýší ceny najednou čímž poškodí odběratele. K těmto dohodám dochází zejména u strategických surovin (benzín).

Nekalá soutěž
- v případě, že podnik jedná v rozporu s dobrými mravy soutěže a může přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům jedná se o tzv. nekalou soutěž
- nekalá soutěž se zakazuje!!!!
- nekalou soutěží rozumíme např.: klamavou reklamu, klamavé označování zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, podplácení, zlehčování, porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví a životního prostředí


KONKURENCE
- je proces střetávání protichůdných zájmů tržních subjektů (domácnost, stát, firmy)
- každý kdo vstupuje na trh chce realizovat své ekonomické zájmy, svého cíle dosáhne na úrok jiných účastníků trhu, každý se snaží o získání výhody ve srovnání s ostatními, konkurence prochází vývojem a ta dnešní má podobu různých typů a forem

1. Konkurence mezi N a P (napříč trhem) – konkurence mezi nabízejícím a kupujícím. Nabízející chce co nejdráž prodat a kupující co nejlevněji nakoupit dochází k protichůdným zájmům následná cena je kompromisem

2. Konkurence na straně P - nastává v případě převahy, poptávky nad nabídkou, kdy je nedostatek zboží na trhu, konkurence mezi spotřebiteli vede ke zvyšování ceny, rostoucí cena pak vytlačuje z boje některé spotřebitele, (nemají dostatek peněz x nejsou ochotni tak draze nakupovat)

3. Konkurence na straně N - projevuje se výrazně v případě převahy nabídky nad poptávkou, převaha nabídky vyvolává cenový pokles což vede ke zdokonalování výroby, protože firmy se snaží snížit náklady (snaha o maximalizování zisku).


Konkurence mezi firmami probíhá ve 2 základních formách
1. Konkurence cenová - má podobu snižování ceny, výrobce chce přilákat spotřebitele se snahou ohrozit pozice konkurence z nichž někteří nemusí být schopni při nižší ceně vyrábět, cílem je konkurenty zničit, v budoucnu diktovat ceny

2. Konkurence necenová - cílem je přilákat poptávku, ale jinými metodami (růstem kvality, technickými paramenty výrobků, rychlými inovacemi výr., obal. výr., servisem, službami)


¨

Žádné komentáře:

Okomentovat