Loading

2. Trh a tržní mechanismus

- tržní ekonomika, tržní vztahy, trh, cena, směna
- funkce trhu
- hlavní subjekty trhu
- poptávka
- nabídka
- ekonomická rovnováha
- úloha státu v tržní ekonomice


Tržní systém (ekonomika, mechanismus)
- je systém velmi rozvinutý mechanismus, založený na tržních vztazích,
- jedná se o stav, kdy je účast na trhu pro všechny subjekty dobrovolná, vstup na trh je relativně snadný,
- cena je určena vzájemným vztahem nabídky a poptávky,
- hlavním motivem pro podstoupení rizika je zisk

Tržní vztahy
- jsou vztahy mezi nezávislými výrobci a spotřebiteli zboží, kteří zboží nakupují a prodávají,
- každý výrobce je zároveň spotřebitelem jiného zboží, a tím se vytváří trh, kde vzniká soutěživost (konkurence) mezi prodávajícím a kupujícím.

Trh
- je místo, kde se střetává prodávající a kupující při určité ceně, přičemž prodávající chce prodat za co nejvyšší cenu a kupující nakoupit za co nejnižší cenu
- místo, kde dochází ke směně (peněžní, naturální)

Cena
- peněžní úhrada, kterou poskytuje kupující prodávajícímu za určité výrobky o určité hodnotě a užitku,
- peněžní vyjádření hodnoty zboží

Znaky tržního mechanismu:
1. výrobky prochází směnou
2. příjmy jsou důsledkem prodeje
3. prodávající a kupující je závislý na cenách
4. musí být zajištěna možnost svobodné volby povolání

Trh musí splňovat funkce:
1. nasycenost – nabídka je o něco větší než poptávka
2. konkurence – každý subjekt se svobodně rozhoduje co, za kolik, kolik vyrobí apod.
3. otevřenost – volný přístup subjektu na trh


Hlavní subjekty trhu
1. Domácnosti
- jsou to hospodářské jednotky, ve kterých žijí jednotliví občané, provádějí výkony malého rozsahu, pro zajištění života členů domácnosti.
- vystupují jednak jako kupující (potraviny, oblečení, elektronika….), ale také jako prodávající (práce, půda….)

2. Podniky
- jedná se o soubor lidí a prostředků výroby, které slouží a používají se za účelem uspokojování potřeb s cílem dosažení zisku.
- vystupují jednak jako kupující (práce, půda, materiál, suroviny a ostatní výrobní faktory), ale také jako prodávající (zboží, výrobky, služby…)

3. Stát
- zahrnuje veškeré instituce, které danou zemi reprezentují, dle občanského zákoníku je právnická osoba
- stát vystupuje jako kupující (cokoliv formou státních zakázek), prodávající (podniky s podílem státu), zákonodárce (dohled)


Poptávka
- představuje množství zboží a služeb, které chce kupující na trhu koupit za co nejnižší cenu

základní členění poptávky:
celková (agregátní) – souhrn všech zamýšlených koupí (poptávek)
individuální – poptávka jednoho kupujícího
dílčí (tržní) – poptávka po jednom druhu výrobku

graf poptávkyP
(cena) Q (množství)
5 20
10 10
15 4
20 2
Zákon klesající poptávky: s rostoucí cenou (P) klesá poptávané množství (Q)

Poptávku ovlivňuje:
1. konkurence
2. ceny zboží a služeb
3. potřeby spotřebitelů
4. příjmy spotřebitelů
5. místo, kde spotřebitel žije ……


Nabídka
- představuje množství zboží a služeb, které jsou ochotni prodávající za určitou cenu na trhu nabídnout

základní členění nabídky:
celková (agregátní) – souhrn všech zamýšlených prodejů na trhu
individuální – nabídka jednoho kupujícího
dílčí (tržní) – nabídka jednoho druhu výrobku různými výrobciP
(cena) Q (množství)
5 2
10 4
15 10
20 20

Zákon rostoucí nabídky: s rostoucí cenou (P) roste nabízené množství (Q)

Nabídku ovlivňuje:
1. cena zboží a služeb
2. ceny vstupů (výrobních faktorů)
3. konkurence
4. počasí
5. změny technologií ……

Ekonomická rovnováha
- nastává v případě, že se poptávané množství = nabízenému množství,
- jedná se však jen o ideální stav, který nemůže v tržních podmínkách nastat, neboť na trhu existuje přebytek (nabídka > poptávka) nebo nedostatek (nabídka < poptávka)
- graficky ekonomickou rovnováhu zachycuje bod, kde se střetá nabídka s poptávkou (tento bod nám ukazuje rovnovážnou cenu a rovnovážné množství, tedy takovou cenu a množství, při níž nedochází ani k přebytku ani k nedostatku)

graf ekonomická rovnováhaÚloha státu v tržní ekonomice
- stát velmi významně ovlivňuje fungování tržní ekonomiky, neboť tržní mechanismus není dokonalý a vždy nezajistí ekonomickou rovnováhu,
- stát má důležitou úlohu v těchto oblastech:
1. stanovuje legislativu a dbá na její dodržování, v případě porušování stanovuje sankce,
2. zasahuje v případě tržního selhání (např. antimonopolní zákony),
3. řeší ekonomickou a sociální nerovnost přerozdělováním příjmů či bohatství (např.daněmi),
4. řeší problematiku inflace, nezaměstnanosti, ekonomického růstu či krizového vývoje v hospodářství prostřednictvím hospodářské politiky,
5. financuje oblasti, které není trh schopen samostatně zajistit – veřejný sektor…..

Žádné komentáře:

Okomentovat