Loading

7. Obchodní společnosti – osobní obchodní společnosti a smíšené obchodní společnosti

- založení, vznik, zánik a zrušení obchodní společnosti
- osobní obchodní společnosti
- smíšené obchodní společnosti

Obchodní společnosti
- je to právnická osoba založena za účelem podnikání a je prohlášená za obchodní společnost v obchodním zákoníku,
- zakladatelé i společníci mohou být, jak fyzické, tak i právnické osoby

druhy obchodních společností:
1. osobní – veřejná obchodní společnost
2. smíšené – komanditní společnost
3. kapitálové – společnost s ručením omezeným, akciová společnost

založení obchodní společnosti:
- zakladatelskou listinou – v případě, že obchodní společnost zakládá pouze jedna osoba
- společenskou smlouvou – v případě, že obchodní společnost zakládají dvě a více osob

vznik obchodní společnosti:
1. vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku, a to nejpozději do 90 dnů ode dne založení

zrušení obchodní společnosti:
2. zrušení s likvidací – účelem je zpeněžit majetek společnost, uhradit dluhy a zůstatek po uhrazení dluhů rozdělit mezi společníky, likvidaci provádí likvidátor, který ke dni skončení likvidace sestaví účetní závěrku a hospodářský výsledek
3. zrušení bez likvidace – přeměna na jinou právní obchodní společnost či družstvo, rozdělením, fůzí
4. zrušení prohlášením konkurzu – konkurz je soudní řízení, jehož cílem je z majetku společnosti, která je v úpadku dosáhnout alespoň částečného uspokojení věřitelů, konkurz provádí správce majetkové podstaty

zánik obchodní společnosti:
1. smrt podnikatele
2. uplynutím doby, na kterou byla založena
3. rozhodnutím společníků nebo orgánů společnosti
4. rozhodnutím soudu


Veřejná obchodní společnost
- společnost zakládají minimálně 2 osoby
- v obchodní firmě musí být uvedeno: v.o.s. nebo veř. obch. spol. + příjmení alespoň jednoho ze společníků s dodatkem „a spol.“
- všichni ručí za závazky společnosti celým svým majetkem, nerozdílně
- nemusí vytvářet rezervní fond ani základní kapitál
- zisk se rozděluje všem společníkům rovnoměrně, pokud není stanoveno jinak
- změny ve společenské smlouvě nastávají v případě, že vystoupí či přistoupí společník
- pro všechny společníky platí zákaz konkurence, tzn. že společník bez souhlasu ostatních nesmí podnikat ještě mimo společnost ve stejném oboru, který je předmětem podnikání společnosti

Komanditní společnost
- společnost zakládají minimálně 2 osoby
- v obchodní firmě musí být uvedeno: k.s. nebo kom. spol.
- základní kapitál a rezervní fond nejsou povinně stanoveny
- rozděluje dva typy společníků:
komanditisté – představuje jeden či více společníků, kteří ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu, který je minimálně 5000 Kč, mají pouze právo kontroly společnosti,
komplementáři – jeden nebo více společníků, kteří ručí za závazky společnosti celým svým majetkem, jsou statutárním orgánem, kteří řídí a jednají za společnost
- zákaz konkurence platí pouze pro komplementáře (komplementář bez souhlasu ostatních nesmí podnikat ještě mimo společnost ve stejném oboru, který je předmětem podnikání společnosti)

Žádné komentáře:

Okomentovat